อัตราคลอดในวัยรุ่น อายุ 10-14 ปี

จำนวนประชากรรวม

อัตราคลอดของหญิงอายุ 15 – 19 ปี