จำนวนประชากร ชาย (Total number of male population)

จำนวนประชากร หญิง (Total number of female population)

จำนวนการเกิด ชาย(Life expectancy at birth - male)

จำนวนการเกิด หญิง(Life expectancy at birth - female)

จำนวนการเกิด (Total number of population)

จำนวนการตาย (Total number of deaths)

อัตราการเจริญพันธุ์รวม

อัตราส่วนพึ่งพิง