ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์อย่างน้อย 1 ครั้ง
(Percentage of women who had antenatal care at least one visit )

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์อย่างน้อย 5 ครั้ง
(Percentage of women who had antenatal care at least five visits)

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง
(Prevalence of anemia in pregnant women)

อัตราการติดเชื้อซิฟิลิสของหญิงตั้งครรภ์
(Prevalence of Syphilis infection in pregnant women)

ร้อยละของสตรีอายุ 15-49 ปีที่ได้รับการทำคลอดโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข
(Total number of female population at reproductive age)

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก
(Percentage of HIV infected women whom received ARV for prevention of maternal to child transmission)

อัตราตายทารกแรกเกิด (ต่ำกว่า 28 วัน)
(Neonatal Mortality Rate, NMR)

อัตราตายทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี)
(Infant Mortality Rate, IMR )