จำนวนประชากรหญิงวัยเจริญพันธุ์ (Total number of female population at reproductive age)

จำนวนการจดทะเบียนสมรส (Number of marrige register)

จำนวนการจดทะเบียนหย่า (Number of divorce register)

จำนวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ย (Mean number of children born alive)

จำนวนบุตรที่ต้องการโดยเฉลี่ย (Mean number of children wanted)

ร้อยละของหญิงสมรสอายุ 15-49 ปีที่ตนเองและ/หรือสามีได้รับข้อมูลและคำปรึกษาก่อนแต่งงาน
(Percentage of married women aged 15-49 years or their husbands who received pre-marital counseling)

ร้อยละของหญิงสมรสอายุ 15-49 ปีที่ตนเองและ/หรือสามีได้รับการตรวจเลือดเพื่อหาธาลัสซีเมียและเชื้อเอชไอวี
Percentage of married women aged 15-49 years who were tested for both Thalassemia and HIV

ร้อยละของความต้องการในการคุมกำเนิดที่พึงพอใจ (Percentage of demand for contraception satisfied)

ความต้องการที่สัมฤทธิ์สำหรับการคุมกำเนิด (Met need for contraception )