อัตราคลอดในวัยรุ่น อายุ 10-14 ปี

จำนวนประชากรรวม

อัตรา ต่อ 1,000