จำนวนประชากร ชาย (Total number of male population)

จำนวนประชากร หญิง (Total number of female population)

จำนวนการเกิด ชาย(Life expectancy at birth - male)

จำนวนการเกิด หญิง(Life expectancy at birth - female)

จำนวนการเกิด (Total number of population)

จำนวนการตาย (Total number of deaths)

อัตราการเจริญพันธุ์รวม

อัตราส่วนพึ่งพิง


จำนวนวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี
(Number of adolescent aged 10-19 yrs - total)

จำนวนวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี (ชาย)
(Number of adolescent aged 10-19 yrs - male )

จำนวนวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี (หญิง)
(Number of adolescent aged 10-19 yrs - female)