จำนวนวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี
(Number of adolescent aged 10-19 yrs - total)

จำนวนวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี (ชาย)
(Number of adolescent aged 10-19 yrs - male )

จำนวนวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี (หญิง)
(Number of adolescent aged 10-19 yrs - female)

ร้อยละของทารกที่ได้รับการดูแลหลังคลอดตามเกณฑ์
(Postpartum care coverage-newborn)

ร้อยละเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว
(Exclusive breastfeeding under 6 months)

ร้อยละของวัยรุ่นชาย (ม.5) ที่เคยมีเพศสัมพันธ์
(Percent of sexually experienced adolescent - male M5)

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก
(Percentage of HIV infected women whom received ARV for prevention of maternal to child transmission)

ร้อยละของวัยรุ่นหญิง(ม.5) ที่เคยมีเพศสัมพันธ์
(Percent of sexually experienced adolescent - female M5)

ร้อยละของวัยรุ่นหญิง(ปวช. ปี 2) ที่เคยมีเพศสัมพันธ์
(Percent of sexually experienced adolescent - female VC2 )