เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดอนามัยการเจริญพันธุ์

เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดอนามัยการเจริญพันธุ์นี้จัดทำโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในความร่วมมือกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในประเทศไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนานโยบายและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฐานข้อมูลนี้ได้รวบรวมและคัดเลือกสถิติตัวชี้วัดด้านต่างๆของอนามัยการเจริญพันธุ์จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ โดยนำเสนอข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและแจกแจงข้อมูลในระดับย่อย เช่น รายจังหวัด อายุ เพศ เป็นต้น

เหตุใดจึงมีฐานข้อมูลตัวชี้วัดอนามัยการเจริญพันธุ์

ข้อมูลตัวชี้วัดอนามัยการเจริญพันธุ์สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ แนวโน้ม และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอนามัยการเจริญพันธุ์ในประเทศไทย หน่วยงานต่างๆในประเทศไทยได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดอนามัยการเจริญพันธุ์มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลและสถิติต่างๆมีอยู่อย่างกระจัดกระจายและมีที่มาของข้อมูลจากหลายแหล่ง จำเป็นต้องมีการรวบรวม จัดเก็บ และบันทึก ข้อมูลตัวชี้วัดอนามัยการเจริญพันธุ์ในประเทศไทยอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีความครอบคลุมของข้อมูล มีชุดข้อมูลที่เป็นทางการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน

ฐานข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุ์มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในประเทศไทยที่มีความครอบคลุมและสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว ผ่านหนึ่งช่องทาง ในรูปแบบ Web Database
เพื่อนำเสนอข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดด้านอนามัยการเจริญพันธุ์จากแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับและสามารถอ้างอิงได้
เพื่อส่งเสริมการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการติดตามและประเมินสถานการณ์และการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของประเทศ เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ใครควรใช้ฐานข้อมูลตัวชี้วัดอนามัยการเจริญพันธุ์

เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดอนามัยการเจริญพันธุ์นี้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมืออ้างอิงให้แก่หน่วยงานและบุคลากรในทุกภาคส่วนที่มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศของประชาชน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน อาทิ ผู้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ผู้บริหารแผนงานหรือโครงการ นักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป